Aktuální opatření ve vztahu ke sportu

Na základě mimořádného opatření ze dne 9. 2. 2022 č. j.  MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN, kterým dochází s účinností od 10. 2. 2022 k omezení vyjmenovaných činnosti včetně sportu (dále jen „MO“) předkládáme stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu.

 

V návaznosti na shora uvedené MO došlo k úpravě omezení souvisejících se sportem, a to ve formě zmírnění podmínek sportování.

Na základě MO došlo ke zrušení veškerých předchozích pravidel a omezení a nově jsou nastavena pravidla následující.

Dle čl. I odst. 1 MO platí, že se podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových ajiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů a podobných sportovních akcí (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o akademický obřad, nařizuje organizátorovi akce

a) umožnit v jednom čase přítomnost nejvýše 1 000 diváků, návštěvníků, posluchačů nebo zkoušených (dále jen „diváci“),

b) zajistit, aby byli všichni diváci usazeni; to neplatí v případě praktického vzdělávání a zkoušek,

Dle čl. I odst. 2 MO současně platí, že se podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu 1, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li o schůze, zasedání a podobné akce orgánů veřejné moci a právnických osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje organizátorovi akce umožnit v jeden čas přítomnost nejvýše 100 osob, nejde-li o účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu,

Další pravidla pak tímto MO stanovena nejsou.

Ze shora uvedené textace MO služby lze tedy dle mého názoru učinit následující závěry.

Příslušným MO jsou stanovena toliko 2 omezení pro veškerý sport (tj. amatérský i profesionální, organizovaný i neorganizovaný, vnitřní i venkovní atd.), a to:

  1. omezení počtu diváků na max. 1.000 s tím, že všichni diváci musí být usazeni a
  2. omezení maximálního počtu účastníků sportovní akce na 100 osob v jeden čas (lze předpokládat, že do tohoto počtu se započítává i realizační tým, rozhodčí apod.)

Závěrem si dovolujeme upozornit, že do sportovní činnosti budou nadále zasahovat dosavadní pravidla o pravidelném testování ve školách a zaměstnanců a dalších osob, neboť tato povinnost byla zrušena až s účinností od 18. 2. 2022 od 23:59 hod.

Publikováno
V rubrikách Aktuality